Скопска, јануарска…зима во еден ден!

Скопје

Македонија… И љубов и се'!